• Tổng kết công tác mặt trận năm 2021
  • 13/01/2022 19:19
  • Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021 tổ chức vào ngày 13 tháng 1, đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: thời gian tới, Mặt trận các cấp cần nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy đã ban hành thành những công việc cụ thể theo từng quý, có xác định trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc một cách đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng đề ra công việc, phân công nhiệm vụ một cách chung chung, đối phó.
Viết bình luận mới