• Nhận thức mới về phát triển Đảng viên
  • 09/12/2022 17:05
  • Phát triển đảng viên ngày càng khó, nhưng nếu nỗ lực, quyết tâm bằng nhiều giải pháp thì có thể hoàn thành, đó là một trong những nội dung được nêu ra tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025…
Viết bình luận mới