• Doanh nghiệp gắn kết với người lao động
  • 22/05/2022 16:08
  • Xác định người lao động là yếu tố then chốt tạo nên sự phát triển ổn định và bền vững, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập. Từ đó giúp người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Viết bình luận mới