• Cả nước có trên 9.300 hợp tác xã phi nông nghiệp
  • 07/12/2021 16:37
  • Sáng ngày mồng 7 tháng 12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
Viết bình luận mới