HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 2 tháng 3 năm 2020
  • 13/03/2020 13:36
  • Vấn đề và Sự kiện tuần 2 tháng 3 năm 2020 có những nội dung đáng chú ý sau: 22 TCCS Đảng đại hội điểm và đại hội thí điểm; Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XII; Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đắk Mil và Tuy Đức; Vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Có thể xử lý hình sự cơ sở tái chế hạt nhựa tại phường Nghĩa Đức; Chất lượng báo cáo chính trị nhìn từ đại hội điểm; Krông Nô đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi
Viết bình luận mới