• Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 3 năm 2021
  • 19/03/2021 18:12
  • Vấn đề - Sự kiện tuần 3 tháng 3 năm 2021: Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông làm việc tại huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức; Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III; Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tiếp tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; Lễ hội, văn hóa, thể dục thể thao được hoạt động trở lại; Rừng đặc dụng cảnh quan Ðray Sáp bị xâm hại…
Viết bình luận mới