HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Thiếu giáo viên - Bài toán khó
  • 09/11/2018 14:38
  • Tình trạng thiếu giáo viên các bậc học tại tỉnh Đắk Nông là áp lực nhiều năm nay. Một bài toán đặt ra là làm sao thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp so với thực trạng của Đắk Nông, nhưng vẫn đảm bảo được số lượng biên chế giáo viên cho ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ của mình
Viết bình luận mới