HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Sản phẩm tham gia OCOP đã tập trung sâu vào chế biến
  • 10/08/2020 09:43
  • Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Viết bình luận mới