HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng
  • 12/11/2019 16:52
  • Ngày 12/11, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Viết bình luận mới