• Những chuyển động vì môi trường
  • 25/01/2020 12:24
  • 1 trong 6 chương trình mục tiêu trọng điểm được nêu trong NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 là “Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ kỹ thuật công nghệ”... Đây cũng là mục tiêu mà tỉnh hướng đến để phát triển hài hòa các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Những năm gần đây, trên nhiều lĩnh vực cũng đã có sự chuyển động tích cực để phát triển bền vững. Chương trình “Những chuyển động vì môi trường” của truyền hình Internet Báo Đắk Nông sẽ phần nào phản ánh xu thế chuyển động này.
Viết bình luận mới