HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND tỉnh.
  • 20/03/2017 16:13
  • Các Nghị quyết của HĐND tỉnh được xây dựng trên cơ sở có sự tham gia của các ngành. Do đó, sự phối hợp và chủ động của các ngành là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của nghị quyết. Nghị quyết của HĐND tác động đến tình hình KTXH, đảm bảo ANQP nên yếu tố này luôn phải được coi trọng. Thế nhưng, trên thực tế có vẻ từ nhận thức đến hành động chưa đáp ứng yêu cầu của công tác nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết.
Viết bình luận mới