• Khuyến nông mang kỹ thuật đến nông dân
  • 05/10/2020 08:40
  • Qua một thời gian triển khai, chương trình khuyến nông, khuyến ngư của ngành Nông nghiệp đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần giúp nông dân trong tỉnh nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Viết bình luận mới