• Hiệu quả trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nam Dong
  • 01/06/2018 10:28
  • Nhờ việc lồng ghép hiệu quả các chương trình trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Nam Dong, huyện Chư Jút đã xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn. Những nỗ lực này đã góp phần làm thay đổi đời sống, bộ mặt nông thôn ở địa phương.
Viết bình luận mới