HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  • 07/04/2019 07:59
  • Sáng 6/4, Đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hộị đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Cương lĩnh 2011; nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016-2020); công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Viết bình luận mới