HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đắk R’lấp chú trọng công tác chính sách, hậu phương quân đội
  • 24/07/2020 14:53
  • Huyện Đắk R'Lấp luôn chú trọng đến công tác chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công. Những ghi nhận sau đây sẽ phản ánh rõ hơn hoạt động này ở Đắk R'lấp
Viết bình luận mới