• Chương trình "Gần dân để chăm lo cho Nhân dân tốt hơn"
  • 24/01/2020 14:59
  • Đắk Nông hiện còn 21.070 hộ nghèo (chiếm 13,51%) dân số toàn tỉnh. Trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 13.397 hộ, dân tộc tại chỗ là 5624 hộ. Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn, cần sự chung tay của toàn xã hội. Nếu lắng nghe dân, gần dân, sát dân chúng ta sẽ có những cách làm sáng tạo, phù hợp. Đó là cũng cách để chúng ta biết cách chăm lo cho Nhân dân tốt hơn. Chương trình này của Báo Đắk Nông nhằm giới thiệu một số mô hình, cách làm thể hiện tinh thần đó.
Viết bình luận mới