• Bức tranh kinh tế 2017
  • 30/12/2017 06:30
  • Từ năm 2016, truyền hình Internet Báo Đắk Nông có chương trình mang tên Bức tranh kinh tế. Đây là chương trình chuyên đề về vấn đề kinh tế. Đó là chương trình về tổng thể tình hình kinh tế hay những phân tích một vấn đề nào đó trong phát triển kinh tế địa phương. Với cách đặt vấn đề như vậy, chương trình Bức tranh kinh tế 2017 này, Báo Đắk Nông sẽ phân tích, đánh giá về tốc độ phát triển kinh tế.
Viết bình luận mới