• Thực tiễn khơi nguồn sáng tạo
  • 26/01/2020 14:07 | 6083 lượt xem
  • Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta chủ trương hỗ trợ, khuyến khích phong trào đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, xem đây là động lực mạnh mẽ để phát triển. Từ thực tiễn, hàng loạt sáng kiến, sáng tạo đã ra đời và được ứng dụng rộng rãi. Dù đó là sáng kiến đem về tiền tỷ cho doanh nghiệp hay đơn giản chỉ là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất… nhưng tựu chung lại tất cả đều đáng được ghi nhận và trân trọng. Chương trình “Thực tiễn khơi nguồn sáng tạo” sẽ làm rõ thêm vấn đề này
  • 16:30
  • Những chuyển động vì môi trường
  • 25/01/2020 12:24 | 6009 lượt xem
  • 1 trong 6 chương trình mục tiêu trọng điểm được nêu trong NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 là “Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ kỹ thuật công nghệ”... Đây cũng là mục tiêu mà tỉnh hướng đến để phát triển hài hòa các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Những năm gần đây, trên nhiều lĩnh vực cũng đã có sự chuyển động tích cực để phát triển bền vững. Chương trình “Những chuyển động vì môi trường” của truyền hình Internet Báo Đắk Nông sẽ phần nào phản ánh xu thế chuyển động này.
  • 18:17
  • Chương trình "Gần dân để chăm lo cho Nhân dân tốt hơn"
  • 24/01/2020 14:59 | 6007 lượt xem
  • Đắk Nông hiện còn 21.070 hộ nghèo (chiếm 13,51%) dân số toàn tỉnh. Trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 13.397 hộ, dân tộc tại chỗ là 5624 hộ. Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn, cần sự chung tay của toàn xã hội. Nếu lắng nghe dân, gần dân, sát dân chúng ta sẽ có những cách làm sáng tạo, phù hợp. Đó là cũng cách để chúng ta biết cách chăm lo cho Nhân dân tốt hơn. Chương trình này của Báo Đắk Nông nhằm giới thiệu một số mô hình, cách làm thể hiện tinh thần đó.
<< <  1  2  > >>